31 Mart 2012 Cumartesi

Kazanılmış Haklar

Kazanılmış Haklar

5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre 8/5/2008 tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumuna yurtdışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan; borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenlerin, borç tahakkuku yapılmış olanların, tahakkuk ettirilen borçlarını ödeyenlerin ve borçlandıkları yurtdışı hizmetleri dikkate alınarak aylık bağlanmış olanların kazanılmış hakları saklı tutulduğundan söz konusu tarihten önce yurtdışı borçlanması talebinde bulunanların  işlemleri, 3201 sayılı Kanunun 5754 sayılı Kanunla değiştirilmeden  önceki hükümlerine göre sonuçlandırılır. yurtdışı emeklilik borçlanması

8/5/2008 tarihinden önce Bakanlar Kurulu Kararı ile en son değiştirilen dövizin miktarı, tahakkuk ettirilmiş borçlarının tamamını ödememiş olanların bakiye borç sürelerine uygulanır.

Kamu Görevlilerinin Borçlanma İşlemleri

 Kamu Görevlilerinin Borçlanma İşlemleri

5754 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 5 inci maddeye göre 08/05/2008 tarihinden önce 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçi olanların bu tarihten önce veya sonra yurtdışında geçen hizmetlerinin borçlandırılmasında, borç tutarı ilgililerin Türkiye’den ayrılmadan önce Sandığa tabi hizmetlerinden en son bıraktıkları  derece ve kademelerine yurtdışında geçirdikleri ve borçlanmak istedikleri sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesaplanır. yurtdışı emeklilik borçlanması

5754 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa aynı Kanunun  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki yurtdışı borçlanma süreleri de, aynı Kanunun  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilir. Bunların aylıklarının hesabında 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Yurt dışı Aylıkların Bağlanması ve Kesilmesi

Aylıkların Bağlanması ve Kesilmesi

Yurtdışında geçen hizmetlerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak tahsis talebinde bulunanlardan ;

a) Yurda kesin dönülmüş olması,

b) Tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması,

c) 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki hükümlerine veya sosyal güvenlik kanunlarına  göre aylığa hak kazanılmış olması,

d) Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı başvuruda bulunulması,

koşulları aranır. yurtdışı emeklilik borçlanması

Yurda “kesin dönüş”; aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesini, ikamete dayalı bir  sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği almamaları olarak tanımlanmış olduğundan aylık talebinde bulunanlardan ; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde  öngörülen belgelere ek olarak örneği Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan “3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi” ile çalıştığı işyerinden ayrıldığını, ikamete dayalı bir  sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneğinin sona erdiğini gösterir belge alınır.

Ancak, sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalanmış ülkelerin sigorta kurumlarınca düzenlenen hizmet cetvellerinde var ise sigortalıların işsizlik ve hastalık ödenekleri kaydedildiği hususu dikkate alındığında, borçlandıkları sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen sigortalılık süreleri dikkate alınarak aylık bağlanması isteğinde bulunacak olanların sigorta kurumlarınca düzenlenmiş güncel tarihli hizmet cetvellerini vermeleri yeterlidir. Ayrıca, bunlardan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamet bağlı sosyal yardım almadıklarına dair güncel tarihli belge talep edilmez.

Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık taleplerinde beyan ve taahhüt belgelerinin tam olarak doldurulması ve aylık talebinde bulunanların anılan belgenin kendilerince imzalanmış olmaları aranır, daha önce verilmemiş ise nüfus cüzdan fotokopisi, borçlanma bedelinin ödenmesine ilişkin döviz alım belgesi ve banka dekont asılları istenilir, ayrıca sigortalı ve iştirakçilerin bilgilendirilmelerine ilişkin açıklamaların bir örneği sigortalı veya iştirakçilerin kendilerine verilerek, diğer örneği ise imzalanmasından sonra Kurum tarafından dosyasında muhafaza edilir, sigortalı ve iştirakçiler bu konuda bilgilendirilir.

Yurtdışında hizmet akdine bağlı olarak çalışmış olanlar, bağlı bulunduğu sigorta merciinden, yurtdışında kendi nam ve hesabına çalışmış bulunanlar ise iş kolunun bağlı olduğu meslek kuruluşu veya birliğinden yada işyerinin bağlı bulunduğu belediye, vergi dairesi, iş bulma kurumları veya diğer resmi kurumlardan alacakları hizmet belgelerinde, “çalıştığı işyerinden ayrıldığı”, “işsizlik ve hastalık sigorta ödeneklerini almadığı”  ibarelerinin bulunması gerekir.

Aylık talebinde bulunanların, bu talepleri sırasında kendilerini yükümlülük altına alan bağlayıcı nitelikteki Beyan ve Taahhüt Belgesi ve buna bağlı olarak işleme konulan tahsis talep dilekçelerinin kendilerince imzalanmış olmasına dikkat edilir.

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre, borçlandıkları süreler dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı  bağlananlar aylık alma şartlarının devam edip etmediği hususu, Sosyal Güvenlik Kurumunca, gerekli görülen zaman ve hallerde araştırılabilir. Söz konusu kimselerden altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olanlar, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir  sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir  belgeleri, örneği Kurumca hazırlanan 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile birlikte söz konusu altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde Kuruma vermek zorundadırlar.                     

Sosyal Güvenlik Kurumu, ayrıca 3201 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların altı aydan daha uzun süre ile yurt dışında bulunup bulunmadıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokolde belirtilen usul ve esaslar dahilinde her yıl alınacak kayıtlarla tespit eder.    

Yıl içinde aylık bağlananların yoklama işlemleri, takip eden yıldan itibaren başlatılır.           

Yoklama işlemleri sonucunda altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulundukları halde, yukarıda belirtilen belgeleri, belirtilen süre içinde Kuruma vermediği tespit edilenlerin aylıkları, bildirim yapılmaksızın söz konusu belgelerin intikaline kadar durdurulur.

           Aylıkları durdurulanların Kuruma ibraz edecekleri belgelerden yada Kurumca yapılacak olan araştırma sonucunda, yurtdışında;

a) Çalışmadıkları, ikamete dayalı bir  sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği almadıkları tespit edilenlerin aylıkları, durdurulduğu tarihten geçerli olmak üzere ödenir.

b) Çalıştıkları, ikamete dayalı bir  sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği aldıkları tespit edilenlerin aylıkları, Yönetmeliğin 15 incı maddesinin birinci fıkrasına göre kesilir. Yersiz yapıldığı tespit edilen ödemeler, 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi hükümlerine göre geri alınır.        

Yurtdışı hizmetlerini borçlanarak aylık bağlananların, sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık alma şartlarının devam edip etmediğinin tespitine ilişkin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan  yoklama işlemleri ile ilgili hükümler saklıdır.

3201 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alanlar ile Türkiye'de sigortalı çalışmaya başlayanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 5510 sayılı Kanunun ve bu Kanunla mülga kanunların sosyal güvenlik destek primi hakkındaki hükümleri, 3201 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlar için uygulanmaz.

Aylıkları kesilenlerden yurtiçinde veya yurtdışında çalışması sona erenlerin veya yurtdışında ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alanlardan bu ödenek ve yardımları sona erenlerin, aylıklarının tekrar ödenmesi için yazılı talepte bulunmaları halinde, talep tarihini takip eden ay başından itibaren aylıkları tekrar ödenmeye başlanır.

Çalışmanın sona ermesi nedeniyle aylıkların yeniden ödenmesi talebinde bulunanların çalışmaları;

a) Yurtiçinde geçmişse, bu çalışmalar da dikkate alınarak aylıklar, ilgili sosyal güvenlik kanunlarındaki hükümlere göre hesaplanarak,

b) Yurtdışında geçmişse, kesildiği tarihteki aylığı, tekrar bağlanan aylığın başlangıç tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik kanunlarındaki artış hükümlerine göre yükseltilerek, yeniden bağlanır.

Aylığın kesildiği süre içinde yurtdışında geçen sigortalılık sürelerinin Kanuna göre borçlanılması halinde, bu süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançlar, ilgili mevzuat çerçevesinde yeniden aylık bağlanmasında değerlendirilir.

           Borçlanılan yurtdışı sürelerine istinaden hak sahiplerine bağlanan aylıkların kesilmesi ve yeniden bağlanmasında ilgili sosyal güvenlik kanunu hükümleri uygulanır

Borçlanılan Sürelerin Aylık Bağlanmasına Etkisi

Borçlanılan Sürelerin Aylık Bağlanmasına Etkisi

Yukarıda açıklanan şekliyle değerlendirilen sürelere istinaden aylık tahsisi yapılabilmesi için yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması ve   borcun tamamının ödenmesinden sonra yazılı istekte bulunulması şartları aranır. Buradaki; “kesin dönüş” ibaresinden aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesi, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alınmaması, “borcun tamamının ödenmesi” ibaresinden ise aylık talep tarihinden önce en az aylığa hak kazanmaya yetecek süre karşılığı ödenen miktar anlaşılmalıdır. yurtdışı emeklilik borçlanması

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenlere, hangi sigortalılık statüsü ile hangi sosyal güvenlik kanuna göre aylık bağlanacağının belirlenmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.  Buna göre, yurtdışı hizmet borçlanma miktarını ödedikten sonra;

a) 2008 yılı  Ekim ayı başından önce aylık talebinde bulunan sigortalıların kendilerine, ölümleri halinde  hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmüne göre belirlenecek olan sosyal güvenlik kurumu mevzuatına (506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlardan birine),

b) 2008 yılı  Ekim ayı başından sonra aylık talebinde bulunan sigortalıların kendilerine, ölümleri halinde  hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddenin son fıkrasına istinaden 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmüne göre belirlenecek olan sigortalılık statüsü dikkate alınarak 5510 sayılı Kanuna, göre hesaplanır.

Yurtdışı hizmet borçlanma sürelerine ait kazançların 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre değerlendirilmesinde 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin son ve geçici 7 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınır. Buna göre, borçlandırılan sürenin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ve sonraki bir süreye ait olup olmadığına bakılmaksızın, borçlanma miktarının tespiti için seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanca oranlanarak, söz konusu oran borçlanılan sürelere ait ayların  prime esas asgari kazançları ile çarpılarak bulunan tutarlar ilgili ayların prime esas kazanç olarak kabul edilir. Ancak, hesaplanan prime esas kazanç hiçbir surette ilgili ayın prime esas kazancın alt sınırından az, üst sınırından fazla olamaz.

Örnek 1 : 16/06/2008 tarihli dilekçesi ile Almanya’da 01/01/1990 – 31/12/1990 tarihleri arasında geçen sigortalılık süresini 20,28 YTL prime esas kazanç üzerinden borçlanan ve borçlanma bedeli 20,28 X % 32 X 360  = 2336,40 YTL’ yi 18/07/2008 tarihinde ödeyen sigortalının 1990 yılına ait prime esas kazancı;

Seçilen bir günlük prime esas kazanç : 20,28 YTL

- Borcun ödendiği tarihteki bir günlük prime esas kazancın alt sınırı : 21,29 YTL

- Seçilen kazancın borcun ödendiği tarihteki alt sınır kazancına oranı :

20,28 / 21,29 = 0.9525

- 01/01/1990 – 30/06/1990 tarihleri arasındaki;

-1990 yılının birinci yarısındaki günlük  prime esas kazancın alt sınırı :  5.950 TL

-Sigortalının bir günlük prime esas kazancı : 5.950 X 0,9525 = 5.667,38 TL (5.950 TL prime esas kazancın alt sınırı)

-Toplam prime esas kazancı : 5.950 X 180 = 1.071.000 TL

- 01/07/1990 – 31/12/1990 tarihleri arasındaki;

-1990 yılının ikinci yarısındaki günlük  prime esas kazancın alt sınırı :  7.467 TL

-Sigortalının bir günlük prime esas kazancı : 7.467 X 0,9525 = 7.112,32 TL (7.467 TL prime esas kazancın alt sınırı)

-Toplam prime esas kazancı : 7.467 X 180 = 1.344.060 TL

- 01/01/1990 – 31/12/1990 tarihleri arasındaki toplam prime esas kazanç :

1.071.000  + 1.344.060 = 2.415.060 TL

Örnek 2 : 16/07/2008 tarihli dilekçesi ile Irak’ta 01/04/2005 – 30/06/2005 tarihleri arasında geçen sigortalılık süresini 40 YTL prime esas kazanç üzerinden borçlanan ve borçlanma bedeli 40 X % 32 X 90  = 1.280 YTL’ yi 23/07/2008 tarihinde ödeyen sigortalının borçlandığı süreye ait prime esas kazancı;

- Seçilen bir günlük prime esas kazanç : 40 YTL

- Borcun ödendiği tarihteki bir günlük prime esas kazancın alt sınırı : 21,29

- Seçilen kazancın borcun ödendiği tarihteki alt sınır kazancına oranı :

40 / 21,29 = 1,8788

- 01/04/2005 – 30/06/2005 tarihleri arasındaki;

-2005 yılının birinci yarısındaki  günlük  prime esas kazancın alt sınırı :  16,29 YTL

-Sigortalının bir günlük prime esas kazancı : 16,29 X 1,8788 = 30,61 YTL

-Toplam prime esas kazancı : 30,61 X 90 = 2.754,90 YTL

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan sigortalılar yönü ile 01/10/2008 tarihinden önceki yurtdışı hizmet borçlanma sürelerine ait kazançlar 1479 veya 2926 sayılı Kanun hükümlerine göre basamak intibakında, bu tarihten sonraki  yurtdışı hizmet borçlanma sürelerine ait kazançlar ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirilir.

YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASININ SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM ÖDEME GÜN SAYISINA ETKİSİ İLE KAMU GÖREVLİLERİNİN VE ZORUNLU GÖÇE TABİ TUTULANLARIN BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan müracaatta, Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi ile başvuru sahibince borçlanmak istenilen sürenin belirtilmiş olması durumunda belirtilen süre, belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istediği gün sayısı esas alınacak olup, bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün üzerinden hesaplanacaktır. Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olanların, borçlandıkları gün sayısı, prim ödeme gün sayıları veya hizmetlerine eklenir. 5754 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile değişik 5510 sayılı Kanunun 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre 5 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş durumda iken ölen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının hak sahiplerine borçlanma sürelerinin ilave edilerek aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle 2008 yılı Ekim ayı başından sonra hak kazanılan ölüm aylıklarında 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan süreler dikkate alınmaz. Ancak, yurtdışı hizmet borçlanması sürelerinin ilave edilmesi ile 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen en az 1800 gün prim ödeme şartının yerine getirilmesi halinde ölüm aylığı bağlanır. Sosyal güvenlik kanunlarında aylığa hak kazanma şartlarında belli bir sigortalılık süresinin arandığı durumlar için geçerli olmak üzere, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Aynı şekilde Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi de, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir. Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması durumunda da sigortalılık süresi başlangıcı borcun en son ödendiği tarihten borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir. Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz. Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait sürelerin 5510 sayılı Kanuna göre hangi sigortalılık haline göre geçmiş sayılacağının belirlenmesinde; Türkiye’de sigortalılık varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılık yoksa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş hizmet süresi olarak kabul edilir.

YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASININ SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM ÖDEME GÜN SAYISINA ETKİSİ İLE KAMU GÖREVLİLERİNİN VE ZORUNLU GÖÇE TABİ TUTULANLARIN BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan müracaatta, Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi ile başvuru sahibince borçlanmak istenilen sürenin belirtilmiş olması durumunda belirtilen süre, belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istediği gün sayısı esas alınacak olup, bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün üzerinden hesaplanacaktır. yurtdışı emeklilik borçlanması

Türkiye’de sosyal  güvenlik  kanunlarına  tabi  hizmetleri  olanların,  borçlandıkları  gün  sayısı,  prim  ödeme  gün  sayıları veya  hizmetlerine   eklenir.

5754 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile değişik 5510 sayılı Kanunun 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre 5 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş durumda iken ölen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının hak sahiplerine borçlanma sürelerinin ilave edilerek aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle 2008 yılı Ekim ayı başından sonra hak kazanılan ölüm aylıklarında 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan süreler dikkate alınmaz. Ancak, yurtdışı hizmet borçlanması sürelerinin ilave edilmesi ile 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen en az 1800 gün prim ödeme şartının yerine getirilmesi halinde ölüm aylığı bağlanır.

Sosyal güvenlik kanunlarında aylığa hak kazanma şartlarında belli bir sigortalılık süresinin arandığı durumlar için geçerli olmak üzere, sigortalılığın  başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Aynı şekilde Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi de, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir. Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması durumunda da sigortalılık süresi başlangıcı borcun en son ödendiği tarihten borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz.

Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait sürelerin 5510 sayılı Kanuna göre hangi sigortalılık haline göre geçmiş sayılacağının belirlenmesinde; Türkiye’de sigortalılık varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılık yoksa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş hizmet süresi olarak kabul edilir.

Borçlanma Miktarının Tespiti, Tebliği, Ödenmesi ve Borçlanmadan Vazgeçilmesi

Borçlanma Miktarının Tespiti, Tebliği, Ödenmesi ve Borçlanmadan Vazgeçilmesi
5754 sayılı Kanunla değişik 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde,  borçlanma miktarının tespitinde döviz esasından vazgeçilerek, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’si olduğu belirlenmiştir. yurtdışı emeklilik
Buna göre, borçlanmanın tahakkuku, tebliği, ödenmesi ve borçlanmadan vazgeçme ile ilgili esaslar aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.                 
1- 08/05/2008–30/06/2008 tarihleri arasında yurtdışı hizmet borçlanması talebinde bulunanların bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun tespitinde dikkate alınacak olan prime esas asgari günlük kazanç 20,28 YTL, azami günlük kazanç ise (20,28 x 6,5) 131,82 YTL’dir. Bu kazançlara bağlı olarak bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun alt sınırı 20,28 x % 32 = 6,49 YTL,  üst sınırı ise 131,82 x % 32 = 42,18 YTL’dir.
2- 01/07/2008–31/12/2008 tarihleri arasında yurtdışı hizmet borçlanması talebinde bulunanların bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun tespitinde dikkate alınacak olan prime esas asgari günlük kazanç 21,29 YTL, azami günlük kazanç ise (21,29 x 6,5) 138,39 YTL’dir. Bu kazançlara bağlı olarak bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun alt sınırı 21,29 x % 32 = 6,81 YTL,  üst sınırı ise 138,39 x % 32 = 44,28 YTL’dir.
3- Borçlanma tutarının tespitinde, adi posta veya kargo yoluyla veya Sosyal Güvenlik Kurumuna doğrudan yapılan yazılı başvurularda Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesinin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınır. Ayrıca, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde, dilekçenin postaya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.
Buna göre, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde borç tutarı, dilekçenin Kuruma intikal tarihi yerine postaya verildiği tarihteki prime esas kazancın alt ve üst sınırları dikkate alınarak, başvuru sahibince belirlenen prime esas kazanç üzerinden hesaplanır.
Alt ve üst sınır arasında başka bir prime esas kazancın seçimi halinde, bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı (seçilen prime esas kazanç tutarı x % 32) formülü uygulanmak suretiyle belirlenir. Seçilen prime esas kazanç miktarının borçlanma tutarının tebliğ edildiği tarihe kadar Kuruma yapılacak olan yazılı başvuru ile değiştirilmesi halinde, borç tahakkuku ve tebliği yeni seçilen miktar üzerinden sonuçlandırılır.                  
4- Borçlanma talep sahibinin borçlanmak istediği gün sayısı karşılığı ödeyeceği toplam borç tutarı, yukarıdaki şekilde belirlenen bir günlük borçlanma tutarının borçlanılan sürenin karşılığı olan gün sayısı ile çarpımı kadardır. Örneğin; 20/05/2008 tarihinde yurtdışında geçen 15 yıllık sigortalılık süresini günlük 30 YTL kazanç üzerinden borçlanmak isteyen bir sigortalının toplam borçlanma miktarı 30 x 5400 x % 32 = 51840 YTL olacaktır.
5- Yeni düzenleme ile borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde Kurum hesabına ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle borçlanma miktarının ve bu miktarın Kuruma ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, başvuru sahibine  genelge eki mektup ile iadeli-taahhütlü olarak tebliğ edilmelidir.
6- Tahakkuk ettirilen borçlarını yurt dışından ödeyecek olan sigortalı ve hak sahipleri Yeni Türk Lirası olarak bildirilen tutarın karşılığını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz cinsinden ödeyeceklerdir. Ödemeler, borcun ödeneceği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yapılmalıdır.
7- Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamını, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenlerin, borçlanma başvuruları geçersiz sayılır. Bunların belgelendirilen yurtdışı hizmet sürelerinin yeniden borçlandırılarak değerlendirilmesi,  bu konudaki yeni borçlanma başvurularına bağlıdır. Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde ise ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılır, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebi ile mümkündür.
8- Borçlanma talebinden, tebliğ edilen borcun ödenmeden önce vazgeçilmesi halinde, borçlanma işlemi sonuçlandırılmaz. Borcunu ödedikten sonra borçlanmadan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenlere ve bunların hak sahiplerine yaptıkları ödemeler, faiz uygulanmaksızın Yeni Türk Lirası olarak iade edilir. Her iki durumda,  yazılı talep şartı aranır.
Borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar, borçlanma başvurusundan vazgeçemezler ve bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmez.

Yurtdışı Hizmet Borçlanmasının Şartları

YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASINDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR

Yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlanabilmek için aşağıda açıklanan Türk vatandaşı olmak, belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak, hizmetleri belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şartları aranır. yurtdışı emeklilik


1-Türk Vatandaşı Olmak

Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, Türk vatandaşı olma şartının iki halde yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihi itibari ile Türk vatandaşı olmasıdır. Türk vatandaşlığında geçmeyen yurtdışı hizmet veya ev kadınlığı süreleri borçlandırılmayacağı gibi, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadığı tespit edilen sigortalı ve hak sahiplerinin borçlanma talepleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmeyecektir. Aynı zamanda Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilirler.


Borçlanılmak istenilen sürelerde, Türk vatandaşlığının devam edip etmediği ve borçlanmak için yazılı başvuru tarihinde sigortalı veya hak sahibinin Türk vatandaşı olup olmadığı, ilgililerden herhangi bir belge talep edilmeden, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sistemi kullanılarak bilgisayardan alınacak olan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği çıktısı ile tespit edilir.


Ancak, vatandaşlıkla ilgili olarak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ile başvuru sırasında alınan Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi yada diğer belgelerde yer alan bilgiler arasında farklılık bulunduğu hallerde, vatandaşlık durumundaki değişiklikle ilgili belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ibrazı müracaat sahibinden istenilebileceği gibi, tereddüt halinde konunun açıklığa kavuşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile de yazışma yapılabilir.


2-Belirli Nitelikte Yurtdışı Süreleri Bulunmak

3201 sayılı Kanuna göre borçlanma hakkından yararlanabilmek için ilgilinin yurtdışında belirli nitelikte geçen hizmet veya sürelerinin bulunması şarttır. Bunlar, yurtdışında;
   - Hizmet akdi kapsamında veya kendi nam ve hesabına bağımsız olarak geçen sigortalılık,
   - Hizmet akdi kapsamında veya kendi nam ve hesabına bağımsız olarak geçen sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik (çalışılmayan),
   - Ev kadını olarak geçen,

süreleridir.
   Ancak, aşağıdaki süreler borçlanma kapsamı dışında tutulur:


a)18 yaşın doldurulmasından önce yurtdışında sigortalı ve ev kadını olarak geçen süreleri.

b)Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra sigortalı veya ev kadını olarak geçen süreleri.

c)İkili sosyal güvenlik sözleşmesine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri.

ç) Sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreleri.Yukarıdaki (ç) maddesinde belirtilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin süreler;

a) Libya’da iş üstlenen Türk işverenlerince çalıştırılan Türk işçilerin bu ülkede 01/09/1985 tarihinden sonra geçen çalışma sürelerini,

b) Almanya’da istisna akdi kapsamında iş üstlenen Türk işverenlerince çalıştırılan Türk işçilerinin bu ülkedeki çalışma sürelerini,

c) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen Türk işverenler tarafından yurtdışına götürülen Türk işçilerinin çalışma sürelerini,

ç) Türkiye’deki sosyal güvenlik kanunlarına göre yurtiçinde isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerde bu ülkelerde geçen hizmet veya ev kadını olarak geçen sürelerini,

kapsar.5754 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 3201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “çalışma süreleri” ibaresi yerine “sigortalılık süreleri” ibaresi kullanılmıştır. Bu nedenle, 3201 sayılı Kanunun uygulamasında, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış yada çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler sigortalılık süresi olarak anlaşılmalıdır. Buradaki sigortalılık süresi 506 sayılı Kanunun 108 inci maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sigortalının ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihten tahsis talep veya ölüm tarihine kadar geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez.


3-Hizmetleri Belgelendirmek 

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvuru sırasında belgelendirilmesi zorunludur.


Borçlanma için yazılı istekte bulunan ancak, ibraz ettikleri belgeleri borçlanma işleminin yapılması için yeterli görülmeyenlerin istekleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından reddedilmeyecek, belgelerini tamamlamaları kendilerinden talep edilecektir.


Gerektiğinde belgelendirilme için ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu ülke mercileri aracılığıyla idari yardımda bulunulabilir. Bu amaçla, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri belgeleri yetersiz yada eksik görülenlerin yurtdışında geçen çalışmalarının bu ülkelerle yapılacak olan yazışma ile Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı’nca tespiti talep edilebilir.


Borçlanmanın yapılabilmesi için Kuruma ibraz edilmesi gereken belgeler, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ve akdedilmeyen ülkelerde geçen hizmet süreleri ile ev kadınlığında geçen süreler itibariyle aşağıda sayılmıştır.


a) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık süreleri;

- Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları,
- Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca yada kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede iş yerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgesi,

- Yurtdışında kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi,

- Bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk,çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler v.b.) alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri, gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmelidir.


b) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık süreleri;


-Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri,

-Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri,

-Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerinden alacakları ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya iş yerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri yada pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örnekleri, gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmelidir.

c) Ev kadını olarak geçen süreler, ev kadınlarının yurtdışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesinin;

- Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca veya yurtdışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,

- Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belgeden,

- Yukarıdaki belirtilen şekillerde ikamet belgesi temin edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi yada emniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş-çıkış çizelgesinden, biri ile belgelendirilmelidir.

4) Yazılı İstekte Bulunmak

Yurtdışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, “Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan yada posta yolu ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesine verilmesi ile gerçekleşir. Bu belge dışında yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair yazılı dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilir. Ancak, dilekçede yer alan bilgiler, borçlanma işlemini sonuçlandırmakta yeterli değil ise Kurum tarafından borçlanma yapan kişiden Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinin temini cihetine gidilir.


Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri Sosyal Güvenlik İl/Merkez müdürlüklerinden temin edileceği gibi, başvuru sahiplerince Kurumun web sayfasından da temin edilebilir.

Başvurulacak Sosyal Güvenlik Kurumu

 Başvurulacak Sosyal Güvenlik Kurumu
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı çatısı altında birleştirilmiştir.              
Diğer taraftan, 5754 sayılı Kanunla değişik 3201 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde; “Sosyal güvenlik kuruluşları” Sosyal Güvenlik Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklar, “Sosyal güvenlik kanunları” ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddesi ile 2829 sayılı Kanun ile bu Kanunlara ait ek ve değişiklikler şeklinde tanımlanmıştır.
3201 sayılı Kanunu 3 üncü maddesinde ise borçlanma başvurusunun sigortalının Türkiye’de  sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna, Türkiye’de çalışması varsa en son tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna yapılması öngörülmüştür.
Ayrıca, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, hizmet akdi ile çalışanlar aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar (b) bendi, kamu görevlileri ise (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.
Bu açıklamalara göre, yurtdışı sürelerinin borçlandırılması için başvurulacak kuruluş ve  birimler aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: yurtdışı emeklilik
1) Yurtdışında 08/05/2008 tarihinden önce veya sonra geçen hizmet sürelerini bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanların borçlanma talep tarihinden önce Türkiye’de son defa;
a) Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından,
b) 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklardan birine tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri ise ilgili sandıkça, sonuçlandırılır.
2) Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayanların sigortalılık süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanma işlemleri de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülür.    
Kendilerine veya hak sahiplerine sosyal güvenlik sözleşmesi uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri ise aylığı bağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sonuçlandırılır.
3) 5510 sayılı Kanuna göre 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar kapsamında geçen hizmetler Sosyal Güvenlik Kurumunda geçmiş sayıldığından ilgilinin son defa bu kanunlara tabi geçmiş hizmeti varsa borçlanma işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülür.
4) Yukarıda yapılan ayrıma göre Kuruma yapılacak yurtdışı hizmet  borçlanma başvurularına ait işlemler, sigortalı son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
a) (a) ve (b) bendi kapsamında çalışmış, ev kadını olarak geçen süreleri varsa yada Türkiye’de hiç çalışması yoksa, Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemler Daire Başkanlığı,
b) (c) bendi kapsamında çalışmışsa, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
5) Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı’nın görev ve yetkisi dahilinde olan yurtdışı hizmet borçlanmalarından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
a) (a) ve (b) bendi kapsamında olup, ikili ve çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlananlar ile aylık bağlanması için müracaat etmiş olanların borçlanma işlemleri,
b) (a) bendi kapsamında olup, İsviçre’de geçen süreleri borçlanmak isteyenler ile gerek 2147, gerekse 3201 sayılı kanunlara göre merkezde yapılan borçlanmalara ek borçlanma işlemleri,
c) (b) bendi kapsamında olup, İsviçre’de geçen sigortalılık sürelerine ait primleri Türkiye’ye transfer talebinde bulunan veya transfer işlemi gerçekleşenlerin borçlanma işlemleri,
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun merkezdeki hizmet birimi olan Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı’nca yürütülür.
6) Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığının görev ve yetkisi dahilinde olan yurtdışı hizmet borçlanmalarından aşağıda belirtilenlerin işlemleri ise borçlanma başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgahının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yürütülür:
a)  Son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında hizmetleri olanlardan merkezin görev alanı dışında kalan borçlanma işlemleri.
b) Türkiye’de sigortalılığı olmayanlarla bunların hak sahiplerinin borçlanma işlemleri.
c) Ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanacak olanlar ile bunların  hak sahiplerinin borçlanma işlemleri.

X- Zorunlu Göçe Tabi Tutulanların Borçlanma İşlemleri

X- Zorunlu Göçe Tabi Tutulanların Borçlanma İşlemleri

5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddede, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden  01/01/1989 tarihinden 08/05/2008 tarihine kadar zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşlığına geçenlerin geldikleri ülkedeki hizmetlerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi imkanı getirilmiştir. yurtdışı emeklilik

Söz konusu borçlanma hakkından yararlandırılabilmek için;

1-01/01/1989 tarihinden 08/05/2008 tarihine kadar geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş olmaları,

2-Zorunlu göçten sonra Türk vatandaşı olup, Türkiye’de  ikamet ediyor olmaları,

3-01/07/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre bağlanan aylıklar da dahil olmak üzere sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ve aylık almamaları,

4-Geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini belgelendirmeleri,                      
 5- Borçlanma için yazılı başvuruda bulunmaları,

6- Tebliğ edilen borç miktarını üç ay içinde ödemeleri, şarttır.

Ülkemize gelen soydaşların iskanı ile ilgili yasalarda yalnızca Bulgaristan’dan gelenler için “zorunlu göç” ifadesi kullanıldığından borçlanma hakkından bu ülkeden gelen vatandaşların, yukarıdaki şartları yerine getirmek kaydıyla yararlanabileceklerdir.

T.C. Kimlik numarası ile Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sisteminden Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak sorgulama sonucunda vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “….. tarih ve …. Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 2510 (veya 5543) sayılı İskan Kanununa istinaden Türk vatandaşlığına alınmıştır”ibaresi bulunanlar için ayrıca zorunlu göçe tabi tutulduklarını belgelendirme koşulu aranmaz. Ancak,  nüfus kayıtlarında bu şekilde ibare bulunmuyorsa ilgililerden bu ibarenin nüfus kayıtlarına işlenerek temin edilecek olan vukuatlı nüfus kayıt örneği veya “Uyrukluk ve Aile Kütüğünde Kayıt Bildirgesi”nin Kuruma ibrazı istenir.      

Ayrıca, Bulgaristan’dan temin edilen ve Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca, çevirisi yapılmış hizmet belgesi ile Türkiye’deki nüfus kayıtlarında ad ve soyadı yönünden farklılık bulunması halinde, ilgiliden isim değişikliğini gösteren nüfus müdürlüğünden onaylı bir belgenin de Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi talep edilir.

Söz konusu geçici 6 ncı maddede borçlanma kapsamında yalnızca çalışma süreleri gösterildiğinden, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda boşta geçen (çalışılmayan) sürelerle ev kadını olarak geçen süreler, borçlanma kapsamı dışında tutulur.       

Türkiye’de ikamet ettikleri ilgili muhtarlıklardan alınacak İkametgah Belgesi ile belgelendirilir. Aynı zamanda Türk vatandaşlığı ile birlikte Bulgaristan vatandaşlığı devam edenler de söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilirler.

Borçlanma talebinde bulunanların 2022 sayılı Kanun dahil sosyal güvenlik kurumlarından gelir ve aylık alıp almadıkları ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ile yapılan beyanın gerçeğe uygunluğu, sosyal güvenlik kuruluşlarının ilgili bilgisayar kayıtları ve web sayfalarından Sosyal Güvenlik Kurumunca araştırılarak belirlenir. Ayrıca, bu durumun belgelendirilmesi talep edilmez.

Geçici 6 ncı madde hükümleri uygulanmak suretiyle borçlandırılan hizmetler, yalnızca yaşlılık aylığı (5434 sayılı Kanuna göre bağlanan emekli aylıkları dahil) bağlanmasında değerlendirileceğinden, malullük ve ölüm aylığı bağlanmasında, bu şekilde borçlanılan hizmetler dikkate alınmaz. Bu nedenle, Bulgaristan’da geçen hizmet sürelerinin hak sahiplerince borçlanmasına ilişkin talepleri de Kurum tarafından kabul edilmez. Ancak, borçlanma hakkından yararlanarak yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının ölümü halinde, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilir.

Borçlanmadan sonradan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenlere ve bunların varislerine talepleri üzerine yaptıkları ödemeler, faizsiz olarak YTL cinsinden iade edilir.

Aksine hüküm bulunmayan hallerde Bulgaristan’dan zorunlu göç nedeniyle bu ülkede geçen hizmetlerin borçlandırılmasına, bu şekilde borçlandırılan hizmetlerin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, 3201 sayılı Kanun hükümleri dahilinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülür.

Anlaşmalı Ülkeler

Bulgaristan
BULGARİSTAN TRANSFER ANLAŞMASI
Romanya
İmza Tarihi : 06.07.1999
Yürürlülük Tarihi : 01.03.2003
Lüksemburg
İmza Tarihi : 06.07.1999
Yürürlülük Tarihi : 01.03.2003
Norveç
İmza Tarihi : 20.07.1978
Yürürlülük Tarihi : 01.06.1981
Makedonya
İmza Tarihi : 06.07.1998
Yürürlülük Tarihi : 01.07.2000
Libya
İmza Tarihi : 13.09.1984
Yürürlülük Tarihi : 01.09.1985
Kebek
İmza Tarihi : 21.11.2000
Yürürlülük Tarihi : 01.01.2005
Kanada
İmza Tarihi : 19.06.1998
Yürürlülük Tarihi : 01.01.2005
K.K.T.C.
İmza Tarihi : 09.03.1987
Yürürlülük Tarihi : 01.12.1988
İsviçre
İmza Tarihi : 01.05.1969
Yürürlülük Tarihi : 01.01.1972
İsveç
İmza Tarihi : 30.06.1978
Yürürlülük Tarihi : 01.05.1981
İngiltere
İmza Tarihi : 09.09.1959
Yürürlülük Tarihi : 01.06.1961
Hollanda
İmza Tarihi : 05.04.1966
Yürürlülük Tarihi : 01.02.1968
Gürcistan
İmza Tarihi : 11.12.1998
Yürürlülük Tarihi : 20.11.2003
Fransa
İmza Tarihi : 20.01.1972
Yürürlülük Tarihi : 01.08.1973
Danimarka
İmza Tarihi : 13.12.1999
Yürürlülük Tarihi : 01.12.2003
mhuriyeti
İmza Tarihi : 02.10.2003
Yürürlülük Tarihi : 01.01.2005
Bosna Hersek
İmza Tarihi : 27.05.2003
Yürürlülük Tarihi : 01.09.2004
Belçika
İmza Tarihi : 04.07.1966
Yürürlülük Tarihi : 01.05.1968
Azerbaycan
İmza Tarihi : 07.07.1998
Yürürlülük Tarihi : 09.08.2001
Avusturya
İmza Tarihi : 12.10.1966
Yürürlülük Tarihi : 01.10.1969
Arnavutluk
İmza Tarihi : 15.07.1998
Yürürlülük Tarihi : 01.02.2005
Almanya
İmza Tarihi : 30.04.1964
Yürürlülük Tarihi : 01.11.1965

TÜRKİYE İSVİÇRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE GENEL HAKLAR

SORU-1: 
Türkiye cumhuriyeti ile İsviçre cumhuriyeti arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi kimlere yardım yapılmasını sağlar? 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi; 
• İsviçre’de çalışan sigortalılara, 
• Sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine, 
• Ölümleri halinde hak sahiplerine, 
Yardım yapılmasını sağlar. 
SORU-2: 
Türkiye-İsviçre sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı olanaklar nelerdir? 
Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi; 
• Vatandaşlarımızın, İsviçre vatandaşları gibi sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde hak ve yükümlülük bakımından eşit işlem görmelerini, 
• Her iki ülkede geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi olanağını sağlar. 
SORU-3: 
İsviçre’de çalışan vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? 
a) İsviçre’deki çalışmalarınızla ilgili olarak verilen SİGORTA KARTI, ÇALIŞMA BELGESİ ve DİĞER TÜM BELGELERİ saklayınız. 
b) Sosyal Güvenlik Konusunda sorununuz olduğunda veya bilgi almak istediğinizde; 
*İsviçre’de bağlı olduğunuz Sosyal Sigorta Kurumuna, 
*Bu broşürün arkasında yer alan İsviçre Bern Büyükelçiliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ile Zürih Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine, veya 
*Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı’na başvurunuz.(Mithatpaşa cad:No:7 Sıhhıye-ANKARA) 
ÖNEMLİ UYARI : 
Yazılı başvurularda istek veya sorununuzu açıkça yazarak, varsa Türkiye ve İsviçre sigorta sicil numaranızı mutlaka belirtiniz.
SORU-4: 
İsviçre’de çalışmakta olan vatandaşlarımız ve yanlarında bulunan aile fertleri hastalık sigortası kapsamında ne şekilde yardım görürler? 
• 1.1.1996 tarihinden itibaren İsviçre’de oturma müsaadesi olan herkes için hastalık sigortası mecburi olup, hastalık sigortası aile fertlerini kendiliğinden kapsamadığından, her bireyin tek tek sigortalarının yapılması gerekmektedir. 
• İsviçre’de vakıf, kooperatif gibi değişik statülerde teşkilatlanan özel hastalık kasaları ile kamu kuruluşlarınca oluşturulan hastalık kasaları bu alanda faaliyet göstermektedirler. 
• İsviçre’de hastalık yardımlarının kapsamı her kantona göre farklılıklar arz etmektedir. 
SORU-5: 
İsviçre’de çalışan sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ülkemizde bulundukları sırada sağlık yardım hakları mevcut mudur? 
İsviçre mercii nam ve hesabına İsviçre sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ülkemizde bulundukları sırada, sağlık yardımlarından faydalanma hakları bulunmamaktadır. 
SORU-6: 
İsviçre’de iş kazası geçirerek yada meslek hastalığı nedeniyle tedavilerine devam edilmek üzere, ülkemize gönderilen sigortalıların yapmaları gereken işlemler nelerdir? 
Bu durumda olan sigortalıların, yetkili İsviçre merciinin muvaffakatı ile ülkemize gelmeleri halinde, gerekli muayene ve tedavilerinin İsviçre nam ve hesabına olmak üzere, Kurumumuzca ve mevzuatımıza göre sağlanması, gereği halinde yetkili merciinin müsaadesi alınmak suretiyle (acil haller dışında) protez ve iyileştirme vasıtalarının verilmesi mümkün bulunmaktadır. 
Tüm bu imkanlardan yararlanabilmesi için sigortalının ilgili Sosyal Güvenlik il Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine ibraz edilmek üzere, ikametin müsaade edildiğini, sağlık yardımlarından faydalanmaya hak sahibi olduğunu ve gereği halinde yapılacak para yardımları ile ilgili talimatı ihtiva eden bir belgeyi İsviçre sigorta merciinden temin etmesi gerekmektedir. 

NOT :
1.1.2000 tarihinden sonra sigortalı ile sigortalının eş ve çocuklarına sağlanacak olan protez, araç ve gereç bedellerinin % 20'si, Kurumumuzdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü bulundukları eşleri ile Kurumumuzdan hak sahibi olarak gelir ve aylık almakta olan eşlere sağlanacak olan protez, araç ve gereç bedellerinin ise % 10'u katkı payı olarak kendilerinden alınacaktır. 
SORU-7: 
İsviçre mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir? 
İsviçre’de çalışmakta olan sigortalılara, maluliyet sigortasından aylık bağlanmadan önce rehabilitasyon tedbirleri ile sakatlığın giderilmesi veya çalışma yeteneğinin yükseltilmesine çalışıldığından, bu tedbirler sonuç vermediği veya sakat olanın durumuna uygulanabilecek tedbir bulunmadığı takdirde sigortalı en az %40 oranında çalışamaz durumda ise maluliyet aylığı bağlanır. 
Maluliyet aylığı talebinden önce; 
• İsviçre’de en az 1 yıl süre ile çalışamaz durumda olmak, 
• Doktor kontrolünde bulunmak, 
gerekmektedir. 
SORU-8: 
Maluliyet derecelerine göre bağlanan aylıkların oranı nedir? 
Maluliyet derecesi; %67 - %100 arası ise tam aylık, %50 - %66 arası ise yarım aylık, %40-%49 arası ise dörtte bir aylık bağlanır. 
SORU-9: 
İsviçre sigorta kurumunca bağlanan maluliyet aylıklarında ilgilinin aile durumu dikkate alınır mı? 
İsviçre Sigorta Kurumunca bağlanan maluliyet aylığında ilgilinin aile durumu dikkate alınır. 
Buna göre; 
• Maluliyet aylığı alan erkeğin, eşi malul veya 62 yaşından büyükse karı-koca maluliyet aylığı (normal maluliyet aylığının bir buçuk katı) bağlanır. 
• Malul erkek sigortalının eşi 62 yaşından küçük ise erkeğe bağlanan maluliyet aylığına %30 oranında bir ek aylık ödenir. 
• Anne ve babası malul çocuklara %40 oranında çocuk aylığı bağlanır. Bu aylık 18 yaşını bitirene kadar, tahsiline devam ediyorsa 25 yaşına kadar ödenir. İsviçre’de sigorta aylıkları hizmet süresi ve bu süre içerisindeki sigorta primine esas kazançlar dikkate alınarak hesap edilir. Hizmet süresi eksik olanlara çalıştığı süre karşılığı kısmi aylık verilir. 
• İsviçre’de yerleşmiş malul sigortalının bir başkasının bakımına muhtaç olması halinde muhtaçlık ödeneği verilir. Bu ödenek İsviçre’yi terk etme halinde kesilir. 
SORU-10: 
İsviçre mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir? 
Kadınlar 62, (2001 yılından itibaren 63, 2005 yılında 64’e yükseltilmiştir), erkekler 65 yaşlarını doldurduklarında basit yaşlılık aylığı almaya hak kazanırlar. 
Ayrıca 1.1.1997 tarihinden itibaren erkeklerin 64, 2001 yılında 63 yaşında, kadınların ise 62 yaşında erken emekliye ayrılmalarına olanak sağlanmakta ancak, öne çekilen her yıl için %6.8 oranında 1947 ve daha eski doğumlu kadınlar için %3.4 oranında aylığın azaltılması öngörülmektedir.
Evli çiftler için erkek 65, eşi 62 yaşını doldurmuş veya eş asgari %40 malul ise karı-koca müşterek yaşlılık aylığı bağlanır ve bunun miktarı basit yaşlılık aylığının bir buçuk katıdır. 
Yaşlılık aylığına ilaveten kadın eşin 55-62 yaşları arasında olduğu hallerde ödenen ek aylık (Zusatzrente für Ehefrau) bazı istisnalarla kaldırılmaktadır.
SORU-11: 
İsviçre mevzuatına göre dul ve yetim aylığı alma koşulları nelerdir? 
Dul aylığı; 
Eşinin vefatı sırasında çocuk sahibi olan veya müşterek evlilikleri asgari 5 yıl devam etmiş ve 45 yaşını doldurmuş dul kadınlara, bağlanır. 
Ayrıca, yeni bir düzenleme ile eşi vefat ettiği için dul kalan erkeğe 18 yaşından küçük çocuğu olduğu sürece aylık bağlanması imkanı getirilmiştir. 
Yetim Aylığı; 
Annesi veya babası vefat etmiş olan 18 yaşından küçük çocuklar için ödenir. 
Eğitim görenlerde azami 25 yaşını dolduruncaya kadar yetim aylığı ödenmesi devam eder. 
Tam yetim aylığı için ana ve babasının ölmüş olması, 
Çift yetim aylığı için, akrabalarının da kaybedilmiş olması şartı gerekmektedir. 
SORU-12: 
İsviçre’de geçirilen bir kaza veya meslek hastalığı sonucunda sigortalı ne gibi haklara sahiptir? 
İsviçre’de bütün işçiler için kaza sigortası (unfallversicherung) mecburidir. Kaza sigortası, iş kazalarını, iş kazası dışındaki kazaları ve meslek hastalıklarını kapsar. İş kazaları ve meslek hastalıklarına ait primleri işveren karşılar. İş kazaları dışındaki kazalar için primleri ise kural olarak işçiden kesmek suretiyle bütün primle işveren öder. 
Kaza sigortası kapsamına sigorta olaylarında sigortalının tedavi bakım giderleriyle ücret kaybı karşılanır ve ayrıca duruma göre aşağıdaki aylıklar bağlanır. 
• İş gücünün tam olarak kaybedilmesi halinde kazancın %80’i oranında kaza aylığı bağlanır. 
• Kaideten %10’un üzerinde kısmi iş gücü kaybı varsa, işgücü kaybı oranında kısmi aylık bağlanır. Buna ilaveten kayıp derecesine göre ve kayıp derecesi %5’in üzerinde ise bir defaya mahsus olmak üzere bir tazminat (Integritätsentsehadidung) ödenir. 
• Sigortalının bir kaza veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde geride kalan eş ve çocuklarına dul-yetim aylığı bağlanır. 
Kadın eşe dul aylığı bağlanabilmesi için dul kaldığı sırada çocuklarının olması veya 45 yaşından büyük olması gerekir. 
• Dul aylığı şartları yerine gelmiyor ise bir defaya mahsus bir tazminat ödenir. Kadın sigortalının ölümü halinde bazı şartlarla geride kalan erkek eşine de dul aylığı bağlanır. Dul aylığı oranı, sigortalının kazancının %40’ı, her bir çocuk için aylık bağlama oranı ise %15 olup, azami toplam aylık oranı %70’tir. Ayrıca, İsviçre sosyal sigortalar kurumundan (AHV-IV) bir aylık bağlanması söz konusu ise, her iki sigorta kurumunun bağlayacakları aylıkların toplamı, sigortalının çalışırken elde ettiği kazancın %90’ından fazla olamaz. 
• Kaza sigortalılarına ilişkin hizmetler büyük ölçüde İsviçre Kaza Sigorta Kurumunca (SUVA) yürütülmekte, çalışanların üçte ikisinin işyerleri, bu kurum kapsamında sigortalı bulunmaktadır. Diğer işyerleri, kuruluşlar ve çalışanları ise, kanunun öngördüğü şartlara sahip olan ve usulüne uygun olarak tanınmış bulunan özel sigorta kuruluşlarında sigortalıdırlar. 
SORU-13: 
İsviçre’de emeklilik sigortası niteliğinde ikinci bir sigortalılık hakkı mevcut mudur? 
İsviçre’de yaşlılık-ölüm ve maluliyet sigortalarına ilaveten ikinci bir sigortayı oluşturan işyeri emeklilik sigortası niteliğinde olan pansiyon kasalar mevcuttur. Amacı, yaşlılık-ölüm, maluliyet sigortasından (AHV-IV) bağlanan aylığa ilaveten ikinci bir aylık bağlamaktır. 
1.7.1997 tarihinden itibaren işsizlik parası alındığı sürede maluliyet ve ölüm halleri için pansiyon kasasına prim ödemek zorunludur. 
Bu zorunluluk, günlük işsizlik parası miktarının 91.70 Frangı geçmesi durumunda söz konusudur. 
SORU-14: 
İsviçre’yi terk eden vatandaşlarımız pansiyon kasa haklarından yararlanabilirler mi? 
İsviçre’yi terk eden vatandaşlarımız, pansiyon kasa haklarını toplu olarak alma hakkına sahiptirler. 
SORU-15: 
Türkiye’de ve İsviçre’de geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi? 
Türkiye ve İsviçre’de geçen sigortalılık süreleri yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık bağlanmasına yeterli ise hizmet birleştirmesi yapılmadan her iki ülke sigorta kurumunca ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir. 
SORU-16: 
Türkiye’de geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi? 
Türkiye’de geçen sigortalılık süresiyle, müstakil yaşlılık,dul ve yetim aylığı bağlanmasına hak kazanılmaz ise, Türkiye’de ve İsviçre’de geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek Türkiye’de geçen sigortalılık süresi oranında kısmi aylık bağlanabilir. Ancak, Türk mevzuatına tabi olarak, 360 gün veya 12 aydan az prim ödendiği takdirde hizmet birleştirmesi yapılamaz. 
SORU-17: 
Türkiye-İsviçre sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir? 
İsviçre’de geçen hizmetlerle Türkiye’de; 
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa,( Sosyal Sigortalar Kanununa, BAĞ-KUR ve TC. Emekli Sandığına tabi hizmetler)
• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesindeki emekli sandıklarına, 
Tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır. 
SORU-18: 
İsviçre sigortasınca bağlanan aylıklar, sigortalı İsviçre’yi terk ettiğinde ödenir mi? 
İsviçre sigortasınca bağlanan normal aylıklar (yaşlılık aylığı, dul-yetim, maluliyet aylığı, kaza sigortası aylıkları) aylık sahipleri İsviçre’yi terk ettiklerinde de ödenir. Sözü edilen aylıklar sigortalıya doğrudan gönderilir. 
Kısmi aylık miktarı çok düşük olduğu takdirde (çalışma süresi çok az olduğu için yaşlılık-ölüm, maluliyet sigorta kurumlarınca bağlanan kısmi aylığın miktarı normal aylığın %10’undan az ise) aylığın peşin değerine eşit bir toptan ödeme yapılır. 
En az %50 oranında malul olanların aylıkları İsviçre dışına yerleştiklerinde de devam eder. 
İsviçre sigorta kurumlarınca İsviçre’deki sigortalılık süresine bağlı olarak bağlanan aylıklar İsviçre dışında ikamet halinde de herhangi bir kesinti yapılmadan aynen ödenir. Ancak, aylık miktarının az olması nedeni ile bu miktarı belli bir düzeye yükseltebilmek için kantonlar tarafından ayrıca yapılan tamamlayıcı ödemeler (erganzungsleistungen) ile belediyeler tarafından gelir düzeyi düşük olanlara yapılan sosyal yardımlar İsviçre dışında ödenmez.
SORU-19: 
İsviçre sigorta kurumundan aylık alan ve ülkemize kesin dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın yapması gereken işlemler nelerdir? 
Vatandaşlarımızın, ülkemize dönmeye karar vermeleri halinde, Türkiye adreslerini ve mümkünse banka hesap numaralarını İsviçre Sigorta Kurumuna yazılı olarak bildirmeleri gerekir. 
Aylık bağlanma işlemleri devam eden vatandaşlarımızın bu işlemleri tamamlanmadan İsviçre’yi terk etmemeleri uygun olacaktır. 
Aldıkları aylık miktarına tamamlayıcı ödeme dahil olup olmadığı hususunda tereddüdü olanlar İsviçre sigorta merciine müracaat etmeleri gerekmektedir.
SORU-20: 
Aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir?miktarı her kantonda aynı mıdır? 
İsviçre’de çalışan çocuk sahibi her işçi çocuk parası alır. 
Çocuk parası miktarı kantonlara göre değişir. Yalnızca tarım işçileri İsviçre’nin her tarafında aynı miktardır. 
SORU-21: 
İsviçre’de çocuk parası ödemesi, işçinin Türkiye’de ikamet eden çocukları için de yapılır mı? 
İsviçre’de çalışmakta olan işçilerimizin beraberlerinde bulunan çocuklarına olduğu gibi, bunların Türkiye’de ikamet eden çocuklarına da İsviçre mevzuatına göre çocuk parası ödenir. Çocuk parası miktarı kantonlara göre değişir. Ancak, Tarım İşçilerine İsviçre’nin her yerinde aynı miktarda çocuk parası ödenmektedir. Cenevre ve St.Galler Kanton’larında daha sınırlayıcı düzenlemeler mevcuttur. 
SORU-22: 
Türkiye-İsviçre sosyal güvenlik sözleşmesi prim transferine imkan tanımakta mıdır? tanımakta ise aranılan şartlar nelerdir? 
Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, İsviçre’yi kesin olarak terk eden vatandaşlarımızın talepleri üzerine, İsviçre’de sigortalı oldukları sürece İsviçre Yaşlılık-Ölüm (AHV) sigortasına ödenen sigorta primleri, işçi ve işveren payları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmektedir. 
• Prim transferi için aranılan şartlar; 
a. İsviçre’yi terk etmek, 
b. İsviçre’de iken yaşlılık-ölüm (AHV) ve maluliyet (IV) sigortası yardımlarından yararlanmamış olmak, 
c. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat ederek prim transferi talebinde bulunmaktır.
SORU-23: 
İsviçre’den transfer edilen primlerin ilgililere iadesi mümkün müdür? 
İsviçre’deki çalışmalarını 2147-3201 sayılı kanunlara göre borçlanan ve prim borçlarının tamamını ödeyen sigortalılara primleri transfer işlemini müteakip iade edilir. Ayrıca, 3201 sayılı yasaya göre borçlanmamış, ancak primleri transfer edilmiş vatandaşlarımızın transfer edilen primlerine ait çalışma süreleri ile Türkiye’de geçen çalışma süreleri birlikte dikkate alındığında, 506 sayılı yasa çerçevesinde aylık bağlanamaması durumunda kadın 58, erkek 60 yaşını doldurmuş ise, primleri bir defaya mahsus olmak üzere yazılı istekleri halinde kendilerine iade edilir. 
3201 sayılı kanun gereğince, yurtdışında çalışılan sürelerin tamamının borçlanma mecburiyeti kaldırıldığından, İsviçre’de geçen hizmetlerin; 
• Tamamının borçlanılarak borcun tamamının ödenmiş olması halinde transfer olunan primlerin tamamı, 
• Çalışılan sürelerin bir kısmının borçlanılarak bu borcun ödenmesi halinde transfer olunan primlerin borçlanılan gün sayısına isabet eden orandaki miktarı, 
3201 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce kendilerine 506 sayılı kanuna istinaden aylık bağlanmış olup, primlerinin transferini yapmamış olanlar ile prim transferi yaparak buna istinaden kendilerine 506 sayılı kanuna göre aylık bağlanmış olanların bu aylıkları tekrar sigortalı çalışmaya başlamaları nedeni ile kesilmiş olması halinde, kanunda belirtilen başvuru süresi içinde borçlanma talebinde bulundukları takdirde, transfer edilen primleri yukarıda belirtilen şartlarla 1.4.l991 tarihinden itibaren İsviçre Frangı olarak sigortalıya, hak sahiplerine veya mirasçılarına ödenir.
SORU-24: 
Karşılaşılan herhangi bir sorunda müracaat edilebilecek Türkiye ve İsviçre ile ilgili merciiler hangileridir? 

Türkiye’de bilgi için başvurulabilecek kurum ve kuruluşların adresleri 

ADRES: 
T. C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad.No:7
yurtdışı emeklilik